Emmapark 6, 2595 ET Den Haag

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 | AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene verkoopvoorwaarden regelen het geheel van relaties tussen de Alliance Française in Den Haag en de cliënten/studenten op gebied van inschrijving, behalve in uitdrukkelijk schriftelijk vermelde uitzonderingsgevallen. Door een bestelling te doen en/of zich in te schrijven, accepteert de cliënt en/of student deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing vanaf het moment van inschrijving van de cliënt of student.

ARTIKEL 2 | LEEFTIJDSGRENS

De student moet tenminste 18 jaar oud zijn om ingeschreven te kunnen worden voor een opleiding bij de Alliance Française in Den Haag. Iemand die jonger dan 18 jaar is kan echter worden ingeschreven voor een opleiding op voorwaarde dat een ouder of een voogd (degene die het formulier ondertekent) het volgende voor ogen houdt:

 • In geval van een integratieprobleem bij de cursus of elk ander probleem gelieerd aan de cursus en op advies van de docent, houden wij ons het recht voor om deze inschrijving te annuleren. Wij zullen meteen naar evenredigheid van de ontvangen gelden terugbetalen;
 • De klas waar de adolescent is ingeschreven, is bedoeld voor volwassenen in een omgeving die bedoeld is voor volwassenen. Wij wijzen dus alle verantwoordelijk van de hand die geen betrekking heeft op de volwassen studenten en wij verbinden ons onherroepelijk aan het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 3 | INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN -FORMALITEITEN

Alle inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Door de inschrijving te bevestigen, bevestigt de klant zijn onherroepelijke verplichting om de opleiding te volgen of te laten volgen door een student, met het voorbehoud om te annuleren of uit te stellen zoals bedoeld in artikel 5.
Voor de standaardlessen moet men het lesmateriaal in bezit hebben.

ARTIKEL 4 | WEIGERING VAN INSCHRIJVING

De Alliance Française in Den Haag behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een opleiding te weigeren, evenals elke verlenging, vooral in het geval van ongepast gedrag van een student in overeenstemming met de ‘interne gedragsregels’..

ARTIKEL 5 | INTREKKINGSSRECHT – UITSTEL VAN INSCHRIJVING EN TERUGBETALING

Elke annulering van inschrijving voor een opleiding binnen 15 dagen na aanvang van de sessie resulteert in terugbetaling van de opleidingskosten na ontvangst van het volledig ingevulde terugbetalingsverzoek, met aftrek van een bedrag van 50 € als administratiekosten.

Indien annulering van de deelname aan de opleiding gewenst is na de periode van 15 dagen vanaf de start van de lessen, wordt er geen terugbetaling van de opleiding verleend. Alleen een tegoed van het resterende bedrag van de opleiding zal worden toegestaan.

Bovendien heeft het lid het recht om de inschrijving voor de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, uit te stellen binnen een periode van 6 maanden na de aanvraagdatum van het uitstel en na ontvangst van het correct ingevulde tegoedverzoek. Het uitstel is een uitstel van een sessie volgens het door de Alliance Française de La Haye vastgestelde schema.

Het uitstel (in de vorm van een tegoed) of de terugbetaling zal alleen worden toegestaan bij ontvangst van het terugbetalings-/tegoeddocument.

IN GEVAL VAN OVERMACHT

In geval van overmacht (COVID, natuurramp, overheidsmaatregelen…) behoudt de Alliance Française de La Haye zich het recht voor om de cursus of sessie te wijzigen, uit te stellen of te annuleren. Deze wijziging geeft geen aanleiding tot restitutie van de cursus of sessie, maar is wel het onderwerp van uitstel van de cursus of, in het geval van een hele sessie, van het uitstel naar de volgende sessie.

ARTIKEL 6 | PRIJZEN EN BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De kosten voor de opleiding zijn gebonden aan de vaststaande tarieven die op alle ondersteunende communicatiemiddelen van de Alliance Française vermeld staan (internetsite, brochures, online aankoopplatform, etc.). De vermelde tarieven zijn vast en met inbegrip van:

 • De cursuskosten;
 • Een vast bedrag dat de administratiekosten voor een heel jaar dekt;
 • De studie- en activiteitenboeken die tijdens de cursus gebruikt worden. De boeken worden niet vergoed.

Het totaal verschuldigde bedrag voor de opleiding (te weten de kosten voor de opleiding en de kosten voor het lesmateriaal) moet betaald worden vóór aanvang van de opleiding. Dit geldt niet voor diegenen die per factuur betalen. De eventuele overschrijvingskosten komen voor rekening van de klant. Het is mogelijk om in termijnen te betalen met inachtneming van speciale voorwaarden: in twee termijnen voor volwassenen en in twee of drie termijnen voor kinderen. In dit geval bepaalt de administratie van de Alliance Française in Den Haag wanneer de termijnen door de student moeten worden betaald.
De Alliance Française in Den Haag behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te weigeren die niet aan alle inschrijvingsformaliteiten heeft voldaan, zoals hierboven in artikel 3 omschreven.

ARTIKEL 7 | VERLENGING VAN DE INSCHRIJVING

Een eventuele verlenging van de inschrijving is slechts rechtsgeldig indien aan alle gestelde voorwaarden vóór het begin van de opleiding is voldaan, zoals hierboven in artikel 3 vermeld.

ARTIKEL 8 | BETALINGSACHTERSTANDEN

Elk bedrag dat na drie weken na inschrijving nog niet betaald is, zal worden verhoogd met een eenmalig bedrag van € 50,00 (vijftig euro).

ARTIKEL 9 | ANNULERING VAN DE OPLEIDING DOOR DE ALLIANCE FRANÇAISE IN DEN HAAG

De Alliance Française in Den Haag behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren – zelfs als er voor deze opleiding voldoende aanmeldingen zijn –, als de Alliance van mening is dat de opleiding niet onder gunstige voorwaarden voor veiligheid, kwaliteit, beleid en/of scholing kan worden uitgevoerd. Eveneens in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden kan de Alliance tot annulering van een opleiding overgaan, of als het aantal ingeschreven deelnemers minder dan vijf is.
In het geval van annulering van een opleiding zal elke rechtsgeldig ingeschreven klant/student persoonlijk per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Er zal hem een andere opleiding worden geboden voor zover de Alliance Française in Den Haag dit kan doen, of er zal hem de mogelijkheid van terugbetaling worden geboden.
De klant/student dient binnen drie maanden na ontvangst van de e-mail met betrekking tot de annulering zijn beslissing kenbaar hebben gemaakt omtrent deelname aan een andere opleiding of terugbetaling. Na het verstrijken van deze termijn zal er definitief niet meer tot terugbetaling worden overgegaan en komen deze gelden als eigendom aan de Alliance Française in Den Haag toe.
In het geval dat een cursus geannuleerd dient te worden door de Alliance Française in Den Haag nadat deze is begonnen tijdens een cursusperiode en als in dit geval de klant of student verzoekt om annulering van zijn inschrijving, zal deze annulering slechts van kracht zijn voor de toekomst en de terugbetaling van de inschrijfkosten en dossierkosten.
De kosten voor de opleiding worden berekend naar evenredigheid van de lessen die niet zijn verstrekt, of de student deze lessen nu heeft gevolgd of niet.

ARTIKEL 10 | UITREIKING VAN CERTIFICATEN / GETUIGSCHRIFT VAN DEELNAME

De Alliance Française in Den Haag verstrekt, op verzoek van de klant en/of student, een bewijs van inschrijving en/of deelname.
Het bewijs van inschrijving wordt pas afgegeven nadat alle inschrijfkosten en kosten voor de opleiding zijn betaald.
Het bewijs van inschrijving en/of het getuigschrift worden niet meer verstrekt na afloop van een periode van zes maanden na het einde van de betreffende opleiding.

ARTIKEL 11 | EVALUATIE VAN DE OPLEIDING – OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU

De overgang naar een hoger niveau is afhankelijk van het slagen voor een verplichte eindevaluatie en wordt uitgevoerd aan het eind van de niveaus die de Alliance Française in Den Haag hanteert.
De informatie met betrekking tot de voorwaarden voor deelname aan deze evaluatie wordt bekend gemaakt in de lokalen van de Alliance Française in Den Haag. In geval van duidelijke onmogelijkheid zijn herkansingen mogelijk onder bijzondere voorwaarden.
De niveautest van de Alliance Française in Den Haag is een jaar rechtsgeldig, geteld vanaf de datum dat deze test is gemaakt. Na verloop van deze termijn zal een nieuwe niveautest noodzakelijk zijn om het niveau van de student vast te kunnen stellen.

ARTIKEL 12 | IDENTIFICATIE VAN DE DOCENTEN EN DE LOKALEN

De Alliance Française in Den Haag is als enige gerechtigd om de docent te benoemen die de cursussen zal geven en om de lokalen vast te stellen waar de cursussen worden gegeven. Er is geen recht op onderwijs van een specifieke docent, noch het recht om gebruik te maken van een speciaal gebouw of speciale locatie.
De Alliance Française in Den Haag kan niet garanderen dat een en dezelfde docent het geheel van een opleiding of een periode zal verzorgen.
Voor zover mogelijk, in geval van afwezigheid van een docent, verplicht de Alliance Française in Den Haag zich om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Indien de omstandigheden met zich meebrengen dat een afwezige docent niet vervangen kan worden, zullen de lessen worden uitgesteld naar een latere datum.
De Alliance Française in Den Haag wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van annulering of verandering van het lesrooster die voortvloeit uit het gedrag van een leerling of een derde partij.

ARTIKEL 13 | PORTRETRECHT

Tijdens de cursus kunnen we foto’s maken van studenten (volwassenen/kinderen), die gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden op onze website en/of in onze brochures. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met publicatie van deze foto’s. Indien u bezwaar heeft, kunt u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Bij privé- en groepscursussen, online of co-modaal, worden de cursussen opgenomen. Door ondertekening van dit formulier gaat u niet alleen akkoord met de opname van de cursussen, maar ook met de toegankelijkheid van deze opnames voor de personen die voor de cursussen zijn ingeschreven. Deze opnames kunnen worden geraadpleegd op het online platform van Alliance zolang dit toegankelijk is. De modaliteiten van toegang tot het Alliance Online platform worden gedefinieerd in artikel 14.

ARTIKEL 14 | EIGENDOMSRECHTEN

De auteursrechten en eigendomsrechten van het lesmateriaal behoren de auteur toe. Het materiaal mag niet vermenigvuldigd worden, opgeslagen worden in een database of openbaar worden gemaakt, behalve voor persoonlijk gebruik van de daadwerkelijk voor een opleidingsprogramma ingeschreven student.

ARTIKEL 15 | VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ALLIANCE FRANÇAISE IN DEN HAAG IN GEVAL VAN TEKORTKOMINGEN

De Alliance Française in Den Haag wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de leerdoelen van de student of de certificeringsdoelen van de student niet worden behaald. De Alliance Française in Den Haag is in dit geval slechts gebonden aan een inspanningsverplichting. De student verplicht zich tot het volgen van de opleiding met nauwgezetheid en ijver.

ARTIKEL 16 | INTERPRETATIE VOLGENS DE NEDERLANDSE VERSIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

In geval van onduidelijkheid of tegenspraak tussen de verschillende vertalingen van de algemene voorwaarden zijn de te hanteren algemene voorwaarden de voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

kvk : 41160501

TVA / VAT : NL806246492B01

BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN / PRIVÉ CURSUSSEN

Door een speciaal cursuspakket bij de Alliance Française in Den Haag af te nemen, aanvaardt u en conformeert u zich aan het beleid, de procedures en voorschriften van de Alliance Française in Den Haag. Dit houdt in dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden. U bevestigt tevens dat u bij uw inschrijving alle gegevens volledig en correct heeft ingevuld.

Artikel 1: Aanvaarding van de voorwaarden

Voor zover daarvan niet wordt afgeweken en/of er geen wijzigingen zijn aangebracht door middel van de volgende speciale voorwaarden, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de Alliance Française in Den Haag volledig van toepassing voor wat betreft de privécursussen.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Speciale cursussen worden per geval georganiseerd. Onze coördinator van de privécursussen zal in samenspraak met de studenten en de docenten een passend tijdsblok vinden.
 2. Onze coördinator van de privécursussen werkt in deeltijd en behandelt nieuwe aanvragen in chronologische volgorde, in de volgorde waarop ze worden ontvangen. Nieuwe aanvragen worden beheerd op een wachtlijst.
 3. Wij doen ons best om zo spoedig mogelijk te reageren op de aanvragen, rekening houdend met operationele en logistieke beperkingen. Studenten en/of ouders/voogden worden aangespoord om hun aanvraag tot deelname aan een privécursus ten minste twee weken voor de gewenste datum van aanvang te hebben ingediend.
 4. Alle studenten moeten het formulier voor privécursussen online hebben ingevuld voordat de coördinator van de speciale cursussen aan de slag kan gaan met het organiseren van de cursus.

 Artikel 3: Uw opleiding samenstellen

 1. Alle lessen moeten minimaal anderhalf uur duren.
 2. Speciale cursussen kunnen op de volgende adressen worden gegeven:
 3. Bij de Alliance Française in Den Haag: Emmapark 6, 2595 ET Den Haag;

of

 1. Op de locatie van uw voorkeur (in Den Haag of in de nabije omgeving van Den Haag met een straal van 8 km).
 2. De cursussen die aan huis worden gegeven, brengen extra kosten met zich mee om de reiskosten te dekken. Deze kosten worden berekend al naargelang de afstand tussen de Alliance Française in Den Haag aan Emmapark 6, 2595 ET Den Haag, en de locatie waar de cursus wordt gehouden.
 3. Geen enkele speciale cursus kan buiten de openingstijden van de Alliance Française in Den Haag worden gegeven, noch op dagen dat de Alliance Française in Den Haag gesloten is, noch op feestdagen.
 4. De Alliance Française in Den Haag kan de speciale cursussen slechts bevestigen voor een ‘te verwachten periode’ vanwege mogelijke veranderingen in de beschikbaarheid van de lokalen en apparatuur. Dit houdt in dat een verandering in ons rooster voor de groepscursussen of andere evenementen invloed kan hebben op de verdeling van de lokalen.

Artikel 4: Bevestiging van uw cursus

 1. Alle privécursussen moeten in zijn geheel (of in verschillende delen mits vooraf akkoord gegeven) ten minste 48 uur voor de eerste bevestigde les betaald zijn.
 2. Indien de Alliance Française in Den Haag niet binnen drie werkdagen volgend op de bevestiging van de beschikbaarheid van een docent per e-mail van u heeft vernomen, dan kan het gebeuren dat uw docent voor een andere cursus is ingezet en dat hij derhalve niet meer beschikbaar is voor uw cursus.
 3. In geval van verlenging van een pakket is volledige betaling vereist binnen 48 uur voor de eerste les van de verlenging plaatsvindt.
 4. Het urenpakket voor een cursus is mogelijk volgens de hieronder weergegeven duur:
Aantal ingeschreven uren Geldigheidsduur na de aanvangsdatum van de cursus
Tot 10 uur 10 weken
Tot 20 uur 15 weken
Tot 30 uur 25 weken
Tot 40 uur 30 weken
Tot 50 uur 40 weken
Tot 60 uur 45 weken
Tot 70 uur 50 weken
 1. Bij de speciale cursussen zijn geen werkboeken noch aanvullend materiaal inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
 2. Een cursus kan slechts aanvangen nadat het niveau van de student is vastgesteld en het programma en de officiële acceptatie in orde zijn.

Artikel 5: Wijziging / Annulering / Uitstel van de privécursus

 1. De Alliance Française in Den Haag verlangt uiterlijk 48 uur voor aanvang van de voor u georganiseerde privécursus een kennisgeving in geval van wijzigingen of annuleringen. Indien er geen melding aan de Alliance Française in Den Haag wordt gedaan vóór deze termijn van welke verandering dan ook, dan komen de geannuleerde uren voor rekening van de student/cliënt.
 2. De kennisgeving van wijzigingen of annulering moeten per e-mail verzonden worden aan secretariat02@aflahaye.nl en info@aflahaye.nl en telefonisch aan onze receptie worden gemeld op nummer 0031 +70 362 15 23.
 3. Annuleringen op naam van minderjarigen moeten door hun ouders of voogd worden gedaan.
 4. Als u niet aan de cursus kunt deelnemen vanwege een medische aandoening, een ongeluk of letsel en u uw inschrijving niet kunt annuleren binnen de hierboven gestelde termijn, dan kan de Alliance Française in Den Haag hier rekening mee houden als hiertoe bewijsstukken zijn ontvangen.
 5. Indien u arriveert/begint na de afgesproken start van uw cursus zullen de studiekosten niet worden opgeschort en zal er geen teruggave of aanpassing naar evenredigheid worden toegekend.
 6. Voor semi-privécursussen is geen enkele verdeling van tegoeden mogelijk als de cursus bevestigd en betaald is. De Alliance Française in Den Haag kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen die door studenten worden aangebracht die te maken hebben met veranderingen in verband met hun professionele verplichtingen of hun persoonlijke situatie, en waardoor zij de semi-privécursus niet kunnen volgen.
 7. Indien een student langer dan de helft van de afgesproken duur van de les van de betreffende cursus te laat is, dan heeft de docent het recht om de locatie te verlaten zonder de student hiervan op de hoogte te stellen.
 8. Indien een student niet meer in staat is om deel te nemen aan de rest van de cursus, dan kunnen wij misschien een gedeeltelijk tegoed regelen. De tegoeden kunnen uitsluitend worden geboden in geval van een van de volgende onvoorziene omstandigheden:
 9. ten gevolge van een ongeluk of letsel (bewijsstukken vereist);
 10. medische behandeling waardoor de student zijn opleiding niet kan voltooien (bewijsstukken vereist);
 11. verzoeken om tegoeden moeten schriftelijk per e-mail aan de coördinator van de privécursussen worden gestuurd aan secretariat02@aflahaye.nl;
 12. de tegoeden zullen worden berekend met inachtneming van het aantal oorspronkelijk gekochte pakketuren, de betaalde uurprijs van de oorspronkelijke aankoop en het aantal resterende uren van het oorspronkelijk gekozen pakket;
 13. strikte voorwaarden zijn van toepassing;
 14. de tegoeden kunnen niet in geld worden uitgekeerd;
 15. de tegoeden zijn voor een periode van 12 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum dat de aanvraag voor een tegoed is behandeld;
 16. de geldigheid van een tegoed kan niet verlengd worden;
 17. de tegoeden zijn niet overdraagbaar;
 18. de volgende producten worden niet terugbetaald: administratieve kosten en lesmateriaal nadat dit bij de receptie is afgehaald.
 19. De cliënt/student is verantwoordelijk voor het volbrengen van de geldigheidsduur van de cursus zoals aangegeven op de prijsopgave. De door de student niet gebruikte uren zullen niet worden terugbetaald.
 20. De Alliance Française in Den Haag heeft het recht om een cursus uit te stellen of te annuleren wanneer de cursus niet in optimale omstandigheden kan worden gegeven, op voorwaarden die in overeenstemming met de docent en de student zijn.

 

SPECIFIEKE VERKOOPVOORWAARDEN / EXAMENS

ARTIKEL 1 | INSCHRIJVING

De inschrijving van de student voor een examen gebeurt via de website. De inschrijving wordt als geldig beschouwd bij ontvangst van de volledige betaling; de student ontvangt dan zijn oproep.

ARTIKEL 2 | INSCHRIJFGELD

Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. In geval van ziekte of onvoorziene reis kan het examen worden uitgesteld naar een latere sessie, mits het examenbeheer hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld (examens@aflahaye.nl) en met bijbehorende rechtvaardigingen (ziekteverlof, vliegticket…).

ARTIKEL 3 | DIPLOMA-VERZENDKOSTEN

De kosten voor het verzenden van het diploma zijn voor rekening van de student.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.